TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)
.
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านทาง Facebook : TABDA (หลังการประกวดจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ)
.
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม) 
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)
.
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านทาง Facebook : TABDA (หลังการประกวดจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ)
.
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม) 
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

Copyright © 2016 TABDA Contact